Gizlilik Politikası

Güncelleme Tarihi : 06/01/2022

1. AMAÇ ve KAPSAM

Temel hak ve özgürlükler alanında son dönemde küresel ölçekte yaşanan hukuki düzenlemelerin en önemli konusunu şüphesiz kişisel veri güvenliği teşkil etmektedir. Hukuki ya da sosyal statüsüne bakılmaksızın her bir bireyin sahip olduğu kişisel nitelikli bilgilerin gizliliği/mahremiyeti alanında AB'nde 2016 yılında yürürlüğe giren bir Regülasyon, üyelik müzakereleri sürecini yürüten ülkemizi de etkilemiştir. Nihayetinde, ülkemizde kişisel veriler konusu ilk önce 2010 yılındaki Referandum ile anayasal bir güvenceye kavuşmuş, akabinde de 2016 yılında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kabul edilmiştir.

No19 Boutique Hotel (ya da "Şirket") olarak bizler de işlediğimiz kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel verilerin , gizlilik arz eden bilgilerin korunmasına önem vermekteyiz. Bu nedenle Şirket olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, bu tür veri ve bilgilerin iş amaçlarımızla sınırlı olarak, bu politika belgesinde açıklandığı şekilde kullanmak, kaydetmek, saklamak, güncellemek, aktarmak ve/veya sınıflandırmak suretiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("Kanun") uygun olarak işlemek için yeterli, ölçülü ve gerekli idari ve teknik tedbirleri uygulamaktayız.

Bu Gizlilik Politikası, Şirket tarafından yerinde veya uzaktan, fiziksel veya elektronik tüm veri işleme ortamları ve araçlarında işlenen bilgi ve verileri kapsar. Gizlilik Politikası Şirket olarak üretilmiş bulunan tüm katmanlı aydınlatma metinleri, aydınlatma metinleri, politikalar ve yönergeler gibi görünürlük, kontrol ve güvence sağlama araçlarını kapsar.

2. TEMEL KAVRAMLAR

 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

 • Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

 • İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler

 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi

 • Komite: Şirket bünyesinde "KVK Komite Görev ve Sorumlulukları Yönergesi"ne uygun olarak oluşturulan, Şirket, birimleri ve çalışanları tarafından yürütülen tüm kişisel veri süreçlerinin izlenmesi, politikalara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi, kişisel veri süreçlerinin Şirket adına yürütülmesi gibi görevleri bulunan sorumluyu

 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

3. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Şirket olarak kurumsal faaliyetlerini yürütürken temas kurduğu ve kişisel verilerini işlediği tüm gerçek kişilere karşı "Veri Sorumlusu" statüsündedir ve yasadan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür.Şirket bu yükümlülüklerini ürettiği ve uyguladığı görünürlük, kontrol ve güvence araçları vasıtasıyla ve aldığı idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirlerle yerine getirir.

Ünvan :

UTY OTO ORG. TURİZM TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ.

(No19 Boutique Hotel )

Adres :

Birlik mahallesi 457. sokak No. 19 Çankaya / Ankara

İnternet Sitelerimiz:

https://www.no19hotel.com

Telefon :

0312 495 00 00

e-posta (KVK için):

info@no19hotel.com

4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİLER

Şirket genel ve yoğun olarak ilgili kişilerin verilerini bu Gizlilik Politikası ve diğer idari ve teknik tedbirler kapsamında işler. Bu kategoriler dışında yer alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesinde de işbu Gizlilik Politikası başta olmak üzere Şirket veri işleme politikalarına uyulacaktır. Kişisel verileri işlenmekte olan gerçek kişi kategorileri şunlardır:

ÇALIŞAN, DİĞER (KULLANICI), TEDARİKÇİ (YETKİLİSİ), DİĞER (GERÇEK KİŞİ), TEDARİKÇİ ÇALIŞANI , DİĞER (İNTERNET SİTE ZİYARETÇİSİ), DİĞER (MİSAFİR), ÇALIŞAN ADAYI, DİĞER (MÜŞTERİ ÇALIŞANI), ZİYARETÇİ, ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ, STAJYER , DİĞER (KAMU GÖREVLİSİ), DİĞER (EĞİTMEN), POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket işlenen ilgili kişilere ait kişisel veriler, tamamen ve doğrudan Şirket faaliyetleri ve ilgili kişiyle olan ticari, iş veya hukuki bağla ilişkili olmak üzere;

a. GENEL AMAÇLAR

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

b. ÖZEL AMAÇLAR

Bakım / Onarım Süreçlerini Yönetmek, Hukuki, Teknik ve Ticari İş Güvenliğini Sağlamak, Kurumsal E-posta Hesaplarını Yönetmek, İnternet Erişim Kayıtlarını Tutmak, İnternete Erişim Sağlamak, Wi-Fi Hotspot ve Raporlama Hizmeti Almak, Hosting Hizmeti Almak, Tesislerin Güvenliğini Sağlamak, Toplantı Düzenlemek, İnternet Servislerini İşletmek, Rezervasyonları Yürütmek, Dava Süreçlerini Takip Etmek, Evrak İşlemlerini Yürütmek, Staj Dosyasını Oluşturmak, Stajyerlere İlişkin İşlemleri Yürütmek, SGK Yükümlülüklerini Yerine Getirmek, Bildirim ve İhbar Yükümlülüklerini Yerine Getirmek, Maaşları Ödemek, Özlük Dosyalarını Oluşturmak ve Saklamak, Taahhüt Almak, İcra Kesintisi Yapmak, Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerini Yürütmek, Sağlık Kayıtlarını Tutmak, Disiplin İşlemlerini Yürütmek, Fazla Mesailere İlişkin İşlemleri Yürütmek, Sözleşme İmzalamak, Sözleşme Hazırlamak, İşten Ayrılış / Emeklilik İşlemlerini Yürütmek, Çalışanların İzin İşlemlerini Yürütmek, Kıdem İhbar Tazminatı İşlemlerini Yürütmek, Zorunlu Bireysel Emeklilik İşlemlerini Yürütmek, Kamu Kurumlarına Resmi Bildirimde Bulunmak, İşe Alımları Gerçekleştirmek, Cari Hesap Kaydı Açmak, Ödemeleri Gerçekleştirmek, Cari Hesap Mutabakat İşlemlerini Yürütmek, Fatura Düzenlemek, Tahsilat Yapmak, Huzur Hakkı, Ücret, İkramiye vb Ödemeleri Yapmak, Mal ve Hizmet Tedariklerini Yönetmek, Sipariş Vermek, Malzeme Kabul ve Çıkış İşlemlerini Yapmak, Potansiyel Müşteri Talebini Almak, Sunum Tanıtım ve Bilgilendirme Yapmak, Duyuru Yapmak, Online Pazarlama Yapmak, Kampanya Yürütmek, Müşteri Kaydı Oluşturmak, Misafir Kaydı Oluşturmak, Konaklama Ayrılış İşlemlerini Yerine Getirmek , Mail Order Yoluyla Tahsilat Yapmak, Kimlik Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirmek, Özel İhtiyaç ve Talepleri Dışardan Karşılamak, Misafir Memnuniyetini Sağlamak

6. İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ ve İŞLEMEK İÇİN YASAL GEREKÇELER

Kişisel verileriniz Kanun'un 5. maddesinde de belirtildiği şekliye öncelikle "açık rıza" şartına dayalı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca aynı maddede geçen,

 1. "Kanunlarda açıkça öngörülme" 

 2. "Sözleşmenin kurulması ya da ifası" hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,

 3. "Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi" hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 4. "İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması",

 5. "Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması" hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi 

 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun "meşru menfaatleri için" veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine istinaden "açık rıza aranmaksızın" işlenebilmektedir.

Her bir veri sahibi kişi grubunun hangi kategorilerdeki verilerinin, hangi diğer yasal gerekçelerle işlendiği aşağıda sayılmıştır.

6.1 ÇALIŞAN VERİLERİ
Şirket olarak bu kişilerin Kimlik, İşlem Güvenliği, İletişim, Fiziksel Mekan Güvenliği, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Özlük, Diğer Bilgiler, Finans, Mesleki Deneyim, Hukuki İşlem gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar, Kılık ve Kıyafet, Sağlık Bilgileri, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz. 
6.1.1 Yasal Gerekçeler
1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
2- 4857 sayılı İş Kanunu
3- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
4- Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5- 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
6- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)
7- 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
8- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
9- Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik 
10- 2004 sayılı İcra İflas Kanunu
11- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
12- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
13- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)
14- İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
15- 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
16- Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
17- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
18- Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
19- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa
20- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

6.2 DİĞER (KULLANICI) VERİLERİ
Şirket olarak bu kişilerin Kimlik, İşlem Güvenliği, İletişim, Özlük, Finans gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz. 

6.2.1 Yasal Gerekçeler
1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
2- 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

6.3 TEDARİKÇİ (YETKİLİSİ) VERİLERİ
Şirket olarak bu kişilerin Kimlik, İşlem Güvenliği, İletişim, Finans, Diğer Bilgiler, Müşteri İşlem, Özlük gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz. 

6.3.1 Yasal Gerekçeler
1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
3- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
4- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)
5- Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik 

6.4 DİĞER (GERÇEK KİŞİ) VERİLERİ
Şirket olarak bu kişilerin Kimlik, İşlem Güvenliği, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Finans, Mesleki Deneyim, Diğer Bilgiler gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz. 
6.4.1 Yasal Gerekçeler
1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
2- 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
3- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

6.5 TEDARİKÇİ ÇALIŞANI VERİLERİ
Şirket olarak bu kişilerin Kimlik, İşlem Güvenliği, Özlük, Diğer Bilgiler, İletişim, Müşteri İşlem, Finans gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz. 
6.5.1 Yasal Gerekçeler
1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
3- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
4- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)
5- Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik 

6.6 DİĞER (İNTERNET SİTE ZİYARETÇİSİ) VERİLERİ
Şirket olarak bu kişilerin Kimlik, İşlem Güvenliği, İletişim, Özlük, Finans gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz. 
6.6.1 Yasal Gerekçeler
1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
2- 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

6.7 DİĞER (MİSAFİR) VERİLERİ
Şirket olarak bu kişilerin Kimlik, İşlem Güvenliği, İletişim, Özlük, Finans, Diğer Bilgiler, Müşteri İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıtlar gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve Irk ve Etnik Köken, Sağlık Bilgileri gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz. 
6.7.1 Yasal Gerekçeler
1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
2- 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
3- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
4- 6473 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
5- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
6- Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik
7- 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu
8- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
9- 1174 sayılı Kimlik Bildirimi Kanunu 
10- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)

6.8 ÇALIŞAN ADAYI VERİLERİ
Şirket olarak bu kişilerin Fiziksel Mekan Güvenliği, Kimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Diğer Bilgiler gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve Kılık ve Kıyafet, Sağlık Bilgileri gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz. 
6.8.1 Yasal Gerekçeler
1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)

6.9 DİĞER (MÜŞTERİ ÇALIŞANI) VERİLERİ
Şirket olarak bu kişilerin Fiziksel Mekan Güvenliği, Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Özlük, Diğer Bilgiler, Finans, Müşteri İşlem gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz. 
6.9.1 Yasal Gerekçeler
1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
3- 6473 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
4- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

6.10 ZİYARETÇİ VERİLERİ
Şirket olarak bu kişilerin Fiziksel Mekan Güvenliği, İşlem Güvenliği gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz. 
6.10.1 Yasal Gerekçeler
1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
2- 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

6.11 ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ VERİLERİ
Şirket olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Finans, Diğer Bilgiler gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz. 
6.11.1 Yasal Gerekçeler
1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)

6.12 STAJYER VERİLERİ
Şirket olarak bu kişilerin Kimlik, Özlük, Diğer Bilgiler, İletişim, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Hukuki İşlem, Mesleki Deneyim gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar, Sağlık Bilgileri, Dernek Üyeliği, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz. 
6.12.1 Yasal Gerekçeler
1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
2- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
3- 4857 sayılı İş Kanunu
4- Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
5- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)

6.13 DİĞER (KAMU GÖREVLİSİ) VERİLERİ
Şirket olarak bu kişilerin İletişim, Finans gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz. 
6.13.1 Yasal Gerekçeler
1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)

6.14 DİĞER (EĞİTMEN) VERİLERİ
Şirket olarak bu kişilerin Kimlik, Finans gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz. 
6.14.1 Yasal Gerekçeler
1- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
2- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)

6.15 POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI VERİLERİ
Şirket olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz. 
6.15.1 Yasal Gerekçeler
1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)

7. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Şirket Kanun'un 11.maddesi kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

Bu anlamda ilgili kişiler İrtibat Kişisine başvurarak;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. Kanunun 7. maddesinde de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (5). ve (6). maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarını kullanabilir.

Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Kişisel veriler, iş ve sözleşme ilişkisinin gereği, yargısal ya da kamu otoritesince kanuni bir yetkinin kullanılması durumunda ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir.

Sayılan haklar kapsamındaki talepler, Şirket Başvuru Formunu eksiksiz doldurup ıslak imzanız ile iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) İrtibat Kişisine ileterek gerçekleştirilir. Başvuru süreci ile ilgili Kişisel Veri Başvuruları Aydınlatma Metnine göz atabilirsiniz.

8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULACAK TEMEL KURALLAR

Şirket birimleri ve çalışanları ilgili kişilerin kişisel verilerini işlerken Gizlilik Politikası ve diğer kurumsal politikaların da üzerine inşa edildiği şu temel kurallara özen göstermeye dikkat edeceklerdir.

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Şirket kendi topladığı veya diğer taraflarca kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin Kanun'da belirtilen ilgili kişinin aydınlatılması, gerekli durumlarda verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızasının alınması gibi şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder ve sorgular. İlgili kişilerin aydınlatılması, açık rızalarının alınması veya bilgi için yaptıkları başvurulara cevap verirken dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde davranır.

 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Şirket işlediği ve veri tabanlarında tuttuğu kişisel verilerin kontrol mekanizmaları elverdiği oranda doğru bilgiler içerdiğinden emin olmaya çalışır. Mümkün olduğu kadar verileri güncel tutmaya özen gösterir. Veri kaynaklarını doğru bilgi paylaşmaya ve değişikliklerde güncelleme yapmaya teşvik eder. Verilerin toplanması aşamasında doğru ve güncel olduklarını kontrol etmeye dikkat eder.

 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Şirket, kişisel verileri ancak bu Gizlilik Politikasında belirlenen belirli, açık ve meşru amaçlarla işler.

 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Şirket, kişisel verileri işlendikleri amacın sınırları dışında başka bir amaç için işlememeye, böyle bir ihtiyaç doğduğunda ilgili kişinin aydınlatılması ve gerektiğinde açık rızasının alınmasına özen gösterir. Verileri sadece işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. İş amaçları dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. Kişisel verilerin başka bir amaçla işlenmesi gerektiğinde Komite gözetiminde ve onayı ile ilgili uyum araçlarında ve kontrol araçlarında düzeltmelerin yapılması sağlanır.

 5. Süreyle Bağlılık: Şirket, kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeye özen gösterir. Sözleşmeden kaynaklı kişisel verileri ilgili Kanunlardaki ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında Şirket kişisel veriyi siler ya da anonimleştirir. Hangi kategorideki verilerin ne kadar süre muhafaza edileceği Kişisel Veri Envanterinde belirlenmiştir.

 6. Veri Azaltma: Şirket, birimleri ve çalışanları yasaların ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı kapsam ve süreler dışında, ancak işleme amacının gerektirdiği miktarda, amaçla ilgili kategorilerdeki verileri toplar ve gerekli olduğu sürece sistemlerinde işlemeye özen gösterir.

 7. Silme ve İmha Etme: Şirket işlemekte olduğu kişisel verileri bağlı olduğu yasalar, sosyal güvenlik, borçlar, vergi ve ticaret hukuku gibi ilgili alan mevzuatında öngörülen sürelerle sınırlı ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklar. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Veri Saklama, Silme, İmha ve Aktarma Politikasına uygun olarak ve Komite izni ve gözetiminde süresi dolan kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

 8. Gizlilik ve Veri Güvenliği: Şirket kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması süreçlerinin tamamında genel gizlilik kurallarına ve veri güvenliğini sağlanmasına özen gösterir, bu amaçla oluşturulan politika belgelerine ve kurallara uygun işlem yapılır. Ölçülü olmak kaydıyla gerekli ve yeterli idari ve teknik önlemleri alır.

9. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirket olarak aşağıda sayılan amaçlarla; Kanun'un 8 ve 9. maddelerine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan resmi ve özel kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.

Bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanun'dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri ile güvence altına almaktayız.

9.1. Yurt içi Aktarımlar

Kişisel verileri aşağıda belirtilen yurt içinde yerleşik veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki taraflarla paylaşıyoruz.


1- Avukat ile Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Dava Süreçlerini Takip Etmek, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla,
2- Bilişim Şirketleri ile Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi ve Destek Talepleri ile Şikayetleri Takip Etmek, Teknik Destek Sağlamak, Bilişim Altyapısını Yönetmek, İnternet Servislerini İşletmek amaçlarıyla,
3- Kamu Kurumları ile Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Kamu Kurumlarına Resmi Bildirimde Bulunmak, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla,
4- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Vergi / Yasal Kesinti İşlemlerini Yürütmek amaçlarıyla,
5- Matbaa ile Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Kartvizit Bastırmak, Farkındalık Sağlamak amaçlarıyla,
6- Mal ve Hizmet Tedarikçileri ile Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Concierge Hizmetlerinin yerine getirilmesi, Misafir Kaydı Oluşturmak, Servis, Ulaşım, Taşıma Hizmetlerini Sağlamak amaçlarıyla,
7- Bankalar ile Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Ödemeleri Gerçekleştirmek amaçlarıyla

9.2. Yurt dışı Aktarımlar

Şirket kişisel verilerinizi, rezervasyon taleplerinize zamanında cevap verilebilmesi, tesis içinde hizmetlerin etkin ve hızlı yürütülmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması gibi amaçlarla yurt dışında yerleşik aşağıda sayılan hizmet sağlayıcıyla paylaşabilmektedir:

1- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Anlık Haberleşme Sağlamak, Mal ve Hizmet Tedariklerini Yönetmek, Bilgi ve Destek Talepleri ile Şikayetleri Takip Etmek, Misafir Kaydı Oluşturmak, Rezervasyonları Yürütmek amaçlarıyla, ABD menşeli WhatsApp ile

Hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikasına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

1- WhatsApp Gizlilik Politikası

10. DENETİM, BAŞVURULAR VE VERİ İHLAL BİLDİRİMLERİ

Şirket kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırabilmektedir.

İlgili kişilerin yaptığı başvurular en geç 30 gün içerisinde, Komite tarafından ilgili birimin de görüşü alınarak cevaplanır.

Şirket kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içinde KVK Kuruluna bildirimde bulunulur. İlgili tarafları ve kişileri de aynı şekilde bilgilendirir.

11. GÜNCELLEME

İş bu politika belgesi, Şirket kişisel veri işleme şartları, araçları, amaçları ile kapsamı değiştiğinde ve kişisel verilerin paylaşıldığı tarafların değişmesi durumlarında güncellenir. Her bir maddede yapılan güncellemeler ayrı bir tabloda tutulur.

12. İLGİLİ ARAÇLAR VE KAYNAKLAR

12.1 İlgili Kontrol ve Güvence Araçları

 1. Bilgi Güvenliği Politikası

 2. Kişisel Veri Saklama, Aktarma, Silme ve İmha Politikası

 3. Mobil Cihaz Yönetim Politikası (MCY)

 4. Temiz Masa Temiz Ekran Politikası

 5. Özel Nitelikli Veriler Politikası

 6. Veri Sahibi Başvuruları Yönergesi

 7. Çerez Politikası

 8. Katmanlı Aydınlatma ve Aydınlatma Metinleri

 9. Kişisel Veri Envanteri

 10. Veri Aktarım Sözleşmeleri

 11. Veri İşleme Sözleşmeleri

12.2 Dış Kaynaklar

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 2. KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi

 3. KVKK Kişisel Veri İhlal Bildirim Formu Kılavuzu

 4. KVKK Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)

Daha fazla bilgi için Komite ile temas kurabilirsiniz.

Bu internet sitesi en iyi performansı gösterebilmek için çerezlerden faydalanmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası'na bakınız.