Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

UTY OTO ORG. TURİZM TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ.

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Güncelleme Tarihi : 30/01/2022

 1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI NEDİR?

No19 Boutique Hotel ('Şirket') olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVK" ya da "Kanun") 10. maddesinde belirtilen kapsam dahilinde kişisel verileri nasıl işlediğimize ilişkin sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusuna önem veriyoruz.

Şirket, Kanun'da tanımlandığı şekliyle bir "Veri Sorumlusudur". Bu bağlamda kişisel verilerinizi Kanun'a uygun olarak işliyor, kişisel verilerinizin korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. Kişisel verilerin işlenmesi konusunda  ve kişisel verilere ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 1. VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?

Veri sorumlusu olarak Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerimizi idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getiriyoruz. Künyemiz ve kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

Ünvan :

UTY OTO ORG. TURİZM TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ.

(No19 Boutique Hotel )

Adres :

Birlik mahallesi 457. sokak No. 19 Çankaya / Ankara

İnternet Sitelerimiz:

https://www.no19hotel.com

Telefon :

0312 495 00 00

e-posta (KVK için):

info@no19hotel.com

 1. KİMİN, HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

Çalışan Adaylarımızın aşağıda listelenen kategorilerdeki kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini işliyoruz.

 1. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Fiziksel Mekan Güvenliği, Kimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Diğer Bilgiler

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Kılık ve Kıyafet, Sağlık Bilgileri

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen genel ve özel amaçlar çerçevesinde Kanun'un 4, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ilke, esas ve usuller dikkate alınarak işlenecektir.   

 1. GENEL AMAÇLAR

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 1. ÖZEL AMAÇLAR

Tesislerin Güvenliğini Sağlamak, İşe Alımları Gerçekleştirmek

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?

Verilerinizi, Kanun'un 4. maddesinde sayılan ilkeler ve 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlemeye özen gösteriyoruz.

Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, gibi elektronik ortamlarda ve fiziksel ortamlarda işlenmektedir.

Şirket olarak işlediğimiz kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olacak şekilde alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve kişisel veriye dokunan çalışanlarımızdan aldığımız "Gizlilik Taahhütnamesi"ne uygun hareket etmeleri konularına özen göstermekteyiz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİ NEDEN VE KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ? 

Şirket olarak aşağıda sayılan amaçlarla; Kanun'un 8 ve 9. maddelerine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan resmi ve özel kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.

Bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanun'dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri, veri işleme sözleşmeleri ve taahhütnameler ile güvence altına almaktayız.

6.1. Yurt dışı Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Şirket kişisel verilerinizi; iş başvurunuza yönelik iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik Şirket içinde ilgili ve görevli kişilerle bilgilerinizin paylaşımı, gerektiğinde anlık mesajlaşma ile sizlerle iletişim kurulması ve bilgi belge paylaşımı amaçlarıyla yurt dışında yerleşik aşağıda sayılan hizmet sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

1- Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Belgeleri Tamamlamak, Dosya ve Belge Paylaşmak amaçlarıyla, ABD menşeli Whatsapp ile

2- Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Belgeleri Tamamlamak, Dosya ve Belge Paylaşmak, Elektronik Kanallar Üzerinden İletişim Kurmak amaçlarıyla, ABD menşeli Google (Gmail) ile

Hizmet sağlayıcıların gizlilik politikalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

1- Whatsapp Gizlilik Politikası

2- Google (Gmail) Gizlilik Politikası

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz Kanun'un 5. maddesinde de belirtildiği şekliye öncelikle "açık rıza" şartına dayalı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca aynı maddede geçen,

 • "Kanunlarda açıkça öngörülme" 
 • "Sözleşmenin kurulması ya da ifası" hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi" hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • "İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması",
 • "Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması" hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun "meşru menfaatleri için" veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine istinaden "açık rıza aranmaksızın" işlenebilmektedir.

Kişisel verilerinizi ayrıca aşağıdaki mevzuat çerçevesinde işliyoruz:

1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)

 1. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun'un 11. maddesinde sayıldığı şekliyle;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun'un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 1. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kanun'un "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11. maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru sürecine ilişkin "Kişisel Veri Sahibi Başvuruları" sayfamızdan bilgi edinebilir ve aynı sayfada yer alan "Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu"nu kullanarak bize başvurabilirsiniz.

AÇIK RIZA BEYANI

Aydınlatma Metni'ni okudum ve anladım.

 1. Yurtiçinde:

Kişisel verilerimin ve sağlık verilerim de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerimin Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından işlenmesi  ve paylaşılması için

 Açık rızamı veriyorum.

 1.   Yurtdışında: 

Ayrıca, özel nitelikli kategorideki sağlık verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin Şirket tarafından yurt dışında yerleşik ABD menşeli WahatsaApp vb. platform/uygulamalara aktarılabilmesi için

 Açık rızamı veriyorum.

Tarih: ...../....../2021

Kişisel Veri Sahibinin 

Adı Soyadı : 

İmza.           :
Bu internet sitesi en iyi performansı gösterebilmek için çerezlerden faydalanmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası'na bakınız.